Ο πίνακας με τα κενά των υπηρεσιών του Π. Σ. ανά Νομό.